<<

Men are lead by trifles

Men are lead by trifles

Napoléon Bonaparte
Military Quotes