<<

A true man hates no one

A true man hates no one

Napoléon Bonaparte
Military Quotes